Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o.
Projekt w zakresie realizacji usługi doradczej Print

 

Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o. realizuje projekt pn: „Stworzenie modelu funkcjonalnego oprogramowania służącego do inteligentnego zarządzania parkowaniem dla Forum Inicjatyw Informatycznych, a także opracowanie optymalnego modelu sprzedaży.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01-07-2017r. do 31-01-2018r.

 

Cel strategiczny projektu:

Stworzenie modelu funkcjonalnego oprogramowania służącego do inteligentnego zarządzania parkowaniem dla Forum Inicjatyw Informatycznych, a także opracowanie optymalnego modelu sprzedaży.

 

Cele szczegółowe projektu:

1.Stworzenie Modelu funkcjonalnego dla oprogramowania zarządzającego inteligentnym system parkowania przez kierowców.

2.Stworzenie Modelu funkcjonalnego dla oprogramowania zarządzającego systemem parkomatów.

3.Zdefiniowanie modelu sprzedaży i prezentacji handlowych technologii inteligentnego parkowania.

 

Realizacja celów obywać się będzie poprzez realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu i przekazaniu Wnioskodawcy zdefiniowanego opracowania. Dzięki temu Wnioskodawca uzyska odpowiednie, systemowe know how dotyczące funkcjonalności przyszłego oprogramowania zarządzającego parkowaniem i sposobów funkcjonowania w specyficznym otoczeniu rynkowym, jakim są JST.

 

Dzięki temu Wnioskodawca będzie mógł prowadzić efektywną komercjalizację technologii inteligentnego parkowania i poprzez to uzyskać znaczny poziom konkurencyjności i produktywności, m.in. poprzez zdobywanie nowych klientów.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 27 060,00 PLN

 

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 22 000,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu ze środków funduszy europejskich 19 800,00 PLN.

 

 
Projekt badawczo-rozwojowy Print

 

Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o. realizuje projekt pn: „Przeprowadzenie przez Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o. prac B+R nad technologią usprawniającą pracę parkomatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01-04-2017r. do 31-01-2018r.

 

Cel strategiczny projektu:

Celem strategicznym projektu jest stworzenie prototypu innowacyjnej technologii usprawniającej pracę

parkomatu, którego nowe funkcje zwiększą przychody JST z tytułu parkowania i wpłyną na zasadniczą zmianę rynku związanego z parkowaniem samochodów w przestrzeni miejskiej, wzmacniając jednocześnie pozycję rynkową firmy Wnioskodawcy na rynku informatycznym, a tym samym jej przychody i konkurencyjność.

Cel szczegółowy, który zostanie osiągnięty w okresie realizacji projektu to wykonanie prototypu parkomatu w oparciu o innowacyjną technologię beacons, sterownika i koordynatora. Projekt oprogramowania integrującego hardwarowe elementy systemu.

 

Przeprowadzenie określonej usługi B+R będzie dużym osiągnięciem dla Wnioskodawcy, pozwoli mu rozszerzyć współprace z JST w kolejnym obszarze usług co przełoży się w przyszłości na wzrost przychodów Wnioskodawcy.

 

Prezentowany projekt będzie dotyczył zakupu usług w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których zestaw wynika z potrzeb Wnioskodawcy. W ramach projektowanych usług, zostaną zrealizowane zadania:

A. Dobór i optymalizacja detektora miejsca parkingowego (w oparciu o technologię tzw. beacons).

B. Stworzenie prototypu sterownika, który będzie wbudowany w parkomat i komunikującego się z jego modułem płatności.

C. Stworzenie prototypu koordynatora komunikującego się ze sterownikami.

D. Projekt oprogramowania po stronie systemów wbudowanych integrującego hardwarowe elementy systemu: a)detektora beacons, b)sterownika zintegrowanego z modułem płatności parkomatu, c)koordynatorem komunikującym się ze sterownikami d)smartfon – odbiornik alertów.

 

W ramach prototypu powstanie system testowy wraz z oprogramowaniem wbudowanym (D), składający się z następujących elementów: 4xprototyp detektora(A), 2xprototyp sterownika(B), oraz jeden prototyp

koordynatora(C). Przedstawiona propozycja zakłada użycie do budowy systemu testowego gotowych, dostępnych na rynku rozwiązań ewaluacyjnych oraz wytworzenie oprogramowania wbudowanego dla urządzeń z zadań: A+B+C. Założenia dla D.1.-D.5.: podstawowa wersja projektu.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 122 611,32 PLN

 

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 99 684,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu ze środków funduszy europejskich 89 715,60 PLN.

 

 
Smart Lighting Print

System do centralnego sterowania rozproszonymi oprawami oświetlenia przemysłowego.

 

 
Opis działalności Print

Spółka Forum Inicjatyw Informatycznych rozpoczęła działalność w maju 2008 r. Celem jej działalności jest szeroko rozumiana informatyka. W ramach usług prowadzone są przedsięwzięcia programistyczne (budowa wortali), jak również dzierżawa przestrzeni serwerowej.

Specjalizacja w budowie dedykowanych narzędzi zaowocowała już w czerwcu podpisaniem umowy na budowę wortalu wspierającego przedsiębiorców z krajów karpackich w kontaktach handlowych. Wortal jest budowany w ramach projektu EOG i Mechanizmu Norweskiego w projekcie Karpackie Centrum Przedsiębiorczości. Realizacja umowy Karpackiego Centrum Przedsiębiorczości stanowi w chwili obecnej główne przedsięwzięcie w dziedzinie budowy oprogramowania. Dodatkowo spółka posiada w użytku dedykowany do zadań aplikacji webowych serwer o powierzchni dyskowej 1TB zabezpieczony technologią RAID-10, którego powierzchnia jest dzierżawiona innym podmiotom. Spółka specjalizuje się również w rozwiązaniach elearning. Realizuje zarówno budowę wortali na potrzeby zdalnej edukacji jak również świadczy usługi z dziedziny budowy multimedialnych kursów.